Het boek van Daniël wordt een profetisch boek genoemd. Dat komt doordat hij de betekenis van dromen kon onthullen, visioenen ontving van God en daar uitleg aan kom geven en vertelde wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Daniël deed en vertelde wat op Gods hart was. Het boek Daniël is het eerste van de twaalf profetische boeken in het Oude Testament.

De naam ‘Daniel’ betekent “God is mijn rechter.”

Daniël is hoogstwaarschijnlijk zelf de auteur van dit boek en het is geschreven rond 540 v. Chr. Sommigen denken dat het misschien één van zijn metgezellen is geweest, die dit boek heeft geschreven. In ongeveer 605 v. Chr. kwam Nebukadnessar, de koning van Babel naar Jeruzalem. En hij nam de macht over van koning Jojakim, de koning van Juda.

De gevangenschap van het volk van Juda duurde 70 jaar, zoals God via de profeet Jeremia (Jeremia 25:11) had voorspeld. Nebukadnessar gaf opdracht om naast de Daniel1eigendommen van het paleis in Jeruzalem ook een aantal Joodse mannelijke tieners die ‘blauw’ adellijk bloed hadden, er goed uitzagen, intelligent, wijs en geen strafblad hadden mee te nemen naar Babel. Deze jongeren werden een onderdeel van zijn hofhouding.

Daniël en ander jongeren kregen de opdracht om de taal van de ‘Chaldeeën’ te leren schrijven en lezen zodat deze Joden het volk van Nebukadnessar goed konden verstaan. Zo konden zij gesprekken die Nebukadnessar met de oorspronglijke bewoners van Jeruzalem had vertalen. Gedurende deze tijd diende Daniël op prominente posities in de regering van verschillende Babylonische en Medo-Perzische heersers, zoals Nebukadnessar, Balthazar, Darius en Cyrus. Hoewel Daniël verplicht was om in de hofhouding te werken, realiseerde hij zich dat God een wonderbaarlijk plan met hem had, en meer dan alleen maar zijn leven spaarde. God verkondigde grote profetieën via hem, over de toekomstige wereld.

Het boek Daniël toont aan dat Daniel een trouwe man van God was. Toen koning Nebuchadnezzar in het tweede jaar van zijn regeerperiode een verontrustende droom had, dreigde Nebukadnessar alle wijze mannen te doden. Tenzij de wijze mannen zijn droom konden uitleggen. Daniël en zijn vrienden vroegen extra tijd aan Nebukadnessar.

Deze tijd hadden hij en zijn drie vrienden nodig om tot God te bidden en Hem te smeken om de betekenis van deze droom te geven (Daniël 2:18). Toen God zijn gebed beantwoordde, nam Daniël ook de tijd om God te loven en te danken voor zijn antwoord (verzen 20-23). Daniel ontving vele grote giften en Nebukadnessar maakte hem tot heerser over de hele provincie van Babylon en tot de leider van alle wijze mannen van Babylon (Daniël 2:48).

 

Daniel2Daniël’s beslissing om niet te eten was een uiterlijk symbool van een innerlijke toewijding aan God. Het vasten zorgde ervoor dat de relatie van Daniël met God groeide. Het werd intiemer en de stem van God werd sterker in zijn leven.

 

In Daniël 6 lees je dat Daniël zijn werk zeer goed deed. Sommige mensen vonden dat niet echt fijn en regelden dat koning Darius een koninklijk besluit uitvaardigde. Dat besluit bevatte een verordening dat ieder die zich binnen dertig dagen tot een andere god richtte in de leeuwenkuil moest worden gegooid. Toen Daniël hoorde dat het besluit door de koning ondertekend was, ging hij naar zijn huis. In de hoogste kamer deed hij de ramen aan de zijde van Jeruzalem open en hij knielde voor het gebed. Drie keer per dag bad hij tot God en gaf dank aan zijn God, zoals hij dat had geleerd voor zijn gevangenschap. Daniel3

Daniël bleef trouw aan God en dat deed hem in de leeuwenkuil belanden. Zijn tegenstanders waren er zeker van dat hij zou worden verslonden. Maar God zond een engel die “de mond van de leeuwen dicht hield” (Daniël 6:22), en Daniël werd op wonderbaarlijke wijze gespaard.

 

Over een andere gelegenheid vertelt de bijbel dat Daniël bidt en vast voor de zonden van zijn volk. Hij vraagt aan God om genade voor zichzelf, zijn medegevangenen en de inwoners van Jeruzalem (Daniël 9). Daniël is een man die enorm veel van God houdt en Hem op de eerste plaats zet maar ook liefde heeft voor zijn medemens.

Wil je nog meer weten over Daniël, lees gewoon het boek Daniël eens in zijn geheel.