‘Dat ik hem mag kennen, en de kracht van zijn opstanding’

– Filippenzen 3:10 –

 

Wandel in de glorie

In de geest van elk wedergeboren kind van God is er een goddelijke/geestelijke honger. Die honger kan noch door de dingen van deze wereld, noch door de theologieën van de religie worden gestild. Integendeel, hoe langer we met God wandelen, hoe sterker onze geestelijke honger wordt.

De apostel Paulus wandelde in meer openbaringskennis dan wie dan ook behalve Jezus, maar toen hij aan zijn partners in Filippi schreef, uitte hij een geestelijke honger die zo krachtig was dat hij al het andere in zijn leven volledig overschaduwde, hij zei:

‘Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en een met Hem zijn, niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan’ (Filippenzen 3:8-11).

Als je die woorden leest, kun je precies zien wat Paulus verlangde… een diepere openbaring van de Gezalfde en Zijn Zalving… en de kracht van Zijn opstanding kennen.

Wat is de kracht van Zijn opstanding?

Volgens Romeinen 6:3-4 werd Jezus door de heerlijkheid van God uit de dood opgewekt. Dus de kracht van de Opstanding is eigenlijk de Glorie. Het brandende verlangen van Paulus was om Jezus, de Gezalfde en Zijn Zalving te kennen… en om de Glorie van God te kennen!

De heerlijkheid is het meest ontzagwekkende onderwerp in de Bijbel. Het is zo groot dat je het Oude en Nieuwe Testament van voor naar achter moet lezen om er inzicht in te krijgen. In Exodus 33:18 riep Mozes tot God om hem Zijn Glorie te tonen. God antwoordde: “Ik zal al Mijn goedheid aan je voorbij laten gaan” (vers 19). Gods heerlijkheid is ook Zijn goedheid. Gods heerlijkheid is Hijzelf!

Jezus is gevuld met en omringd door de Glorie en alles wat het is. Al het leven. Alle goeds. Hij is nooit meer onaantastbaar door de dood. Hij wandelt in alle gezag zowel geestelijk als lichamelijk in hemel en op aarde.

Alles wat de mens heeft en alles wat God heeft gegeven tot één Persoon met de Glorie van God die in Zijn aderen stroomt – dat is Jezus. En we zijn voorbestemd om gelijkvormig te worden aan Zijn beeld. We zijn op weg naar dezelfde volheid van Glorie! Daarom stierf Jezus voor ons. Daarom werd Hij weer opgewekt – zodat Hij vele zonen tot Glorie kon brengen! (Hebreeën 2:10).

Romeinen 3:23 zegt: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” Maar prijs God, Jezus nam onze zonde op zich en droeg de straf ervoor. Daarom kunnen we de heerlijkheid kennen. We kunnen deelhebben aan de Glorie. We kunnen het ons leven laten doordringen en alles veranderen! Ga erop in. Krijg er inzicht in. Wandel in de Glorie!

 

  • Prent het Woord van God in je hart: ‘Ik ben vastbesloten om Jezus en de kracht van Zijn opstanding te leren kennen’ (Filippenzen 3:10)
  • En lees Romeinen 6:3-14